Kurumsal Politikalar

KALİTE POLİTİKAMIZ

GÜBRETAŞ;

 • Çalışanların kalite bilincini arttırarak daha yetkin hale gelmelerini ve ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Tüm süreçlerde müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini ulusal ve uluslararası standartlarda tam olarak karşılayan bir anlayışla güvenilir ve aranan bir marka olma değerini korumayı,
 • İçinde yer aldığımız topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmeyi,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde uygulayarak daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
 • Yasal mevzuat ve müşteri isteklerine uyarak toplumsal, kültürel ve etik değerleri korumayı,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi

kurumsal kalite politikası olarak benimsemiştir.

GENEL MÜDÜR

Şirketimizin ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine ulaşmak için tıklayınız.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

GÜBRETAŞ olarak, Kalite Yönetim Sistemi’nde ifadesini bulmuş olan misyon, vizyon ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösterilen bütün lokasyonlarda yerel ve geniş alan ağlarına dayalı bilgi teknolojileri alt yapı kurulumunu gerçekleştirmekte ve işletilmesi noktasında destek vermektedir. Diğer taraftan yüksek teknik bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren bilgi işlem ihtiyaçlarını outsource (dış hizmet) yöntemi ile karşılamaktadır.

Bilgi güvenliği, şirketin ürettiği, hazırladığı ve taraflarına karşı sorumlu olduğu bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması faaliyetlerini ifade eder. Bu faaliyetler bilginin, doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özelliklerini de kapsayacak şekilde korunmasını sağlamalıdır.

GÜBRETAŞ, iş sürekliliği ve bilgi varlıklarına yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 • Bilgi işlem hizmetlerini kesintiye uğratmadan kişilerden bağımsız, kurumsal bir çatı altında, BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlamaktadır.
 • Yüksek bilgi ve tecrübe gerektiren ağ kurulumlarının yapılandırılmasını BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlamaktadır.
 • Bilgi ağlarının sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS kapsam ve sınırları içinde gerçekleştirmektedir.
 • Müşterilerinin beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet / süreç / performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunmasını BGYS kapsam ve sınırları içinde geçekleştirmektedir.
 • Hizmet verilen tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen  her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verilen kurum / kuruluşun mahremiyet kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliğini  sağlamaktadır.
 • BGYS politikasına, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyarak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağlılıklarını dikkate alacaktır.

Firmamız bilgi güvenliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli kontrol mekanizmaları kurmaktadır.

Şirketimizin ISO 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine ulaşmak  için tıklayınız.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması, GÜBRETAŞ’ın en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Şirketimiz bu politika ile Anayasamızda ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (‘‘KVKK’’) yer alan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuatta bulunan hükümleri rehber edindiğimizi beyan eder.

Bu politika müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve kişisel verileri GÜBRETAŞ tarafından işlenen üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsar. Bu kapsam bağlamında:

 • Şirketimizin bu politikayla beyan ettiği amaç: Mevzuatta bahsi geçen tanıma uygun olarak kişisel verileri GÜBRETAŞ tarafından işlenen diğer kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamak ve kişisel veri işlenmesi ile bu verilerin korunmasına ilişkin standart şekilde uygulanan kurumsal bir politikayı hayata geçirmektir.
 • Şirketimiz, yürürlükte bulunan mevzuat ile bu Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını taahhüt ve kabul etmektedir. Bu politika ile aynı zamanda kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçlerinde kurumsal kültürün oluşturulması ve ilgili kişilerin hakları gözetilerek, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uyumluluk temin edilmektedir.
 • Kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına dair işbu Politika ve GÜBRETAŞ bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreçlerde amaç: kapsam çerçevesindeki kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi, korunması ve ilgili kişilerin aydınlatılmasıdır.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan temel yükümlülük ve sorumlulukların Şirket bünyesinde içselleştirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

Şirket olarak, ilgili kişilerin haklarına büyük önem ve değer vermekte ve bu haklarını kolaylıkla kullanmalarına imkan sağlamaktayız. Bu amaçla, ilgili kişilerin taleplerini kolayca iletebileceği Veri Sorumlusuna Başvuru Formu hazırlanmış olup, internet sitemizde (https://www.gubretas.com.tr) yayımlanmıştır.

GÜBRETAŞ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Önce insan anlayışı ile topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, ahlaki değerleri kurumsal kimliği ile bütünleştirmiş, sürekli gelişim ile şeffaf, hesap verebilir ve çevreye duyarlı olmayı misyon edinmiş olan Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (“Gübretaş”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmektedir:

 1. Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 2. Sektörde öncü olmanın verdiği sorumluluk ile bitki besleme ürünlerini sürdürülebilir büyüme ve çevreci yaklaşımla üretmek ve tedarik etmek; bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırarak topraklarımıza bereket katmak,
 3. Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
 4. Şirketimiz tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza ulaştırılmasını temin amacıyla,
 5. İlgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla,
 6. E-Ticaret faaliyetlerimiz çerçevesinde alım-satım işlemlerinin ve satış sonrası kargo/destek süreçlerinin yürütülmesi,
 7. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin tanıtımı amacıyla SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilmesi,
 8. Şirketimiz tarafından düzenlenen/katılım sağlanan toplantı seminer ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; Şirketimizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,
 9. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi, satışların gerçekleştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,
 10. Bayilik süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 11. Müşterilerimizle sözleşme ilişkimiz gereği sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirebilmek, satış ve satış sonrası destek süreçlerini yönetmek,
 12. Bayilerimiz ile ticari ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi,
 13. Üreticiler/Tüketiciler ile iletişime geçilmesi,
 14. Mail Order yöntemiyle tahsilatların gerçekleştirilmesi,
 15. Tüketiciler/müşteriler/ziyaretçilerimizin şikâyet, talep ve bilgi danışma süreçlerinin yönetilmesi, uygun şekilde geri dönüş sağlanması,
 16. Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 17. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 18. Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 19. Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 20. Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla,
 21. Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,
 22. Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla,
 23. Çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın işe uygunluğunun ve işe devamının değerlendirilmesi ve Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan özen sorumluluğunun sağlanması amacıyla,
 24. Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 25. Çalışan istihdam öncesi ve istihdam sonrası süreçlerde hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 26. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,
 27. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin, memnuniyetlerinin, birbirleriyle ve Şirketimiz ile olan etkileşimlerinin artırılması ve Şirketimize olan bağlılıklarının sağlanması amacıyla,
 28. Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 29. PDKS ve diğer platformlar aracılığıyla özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla,
 30. İş sözleşmelerinden kaynaklanan başta ücret ödeme borcu olmak üzere sair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,
 31. Ticari satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla,
 32. İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla,
 33. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
 34. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 35. İşletme ve tesislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,
 36. İş yürütme programlarının hazırlanması, çalışma listelerinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla,
 37. Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,
 38. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 39. Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 40. Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

 1. Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne,
 2. Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne,
 3. İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 4. İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,
 5. Ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,
 6. Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 7. Geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,
 8. Şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 9. Şirketimiz tarafından reklam ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi, finansal ve mali tabloların oluşturulması, stratejik planların hazırlanması, gelir-gider/bilanço durumlarının hazırlanması ve takibi, üretim ve işletme için gerekli her türlü hammadde ve donanım temini ve planlanması amacıyla tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,
 10. CRM, ERP vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 11. Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,
 12. Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,
 13. Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına,
 14. Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 15. İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,
 16. Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
 17. Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne,
 18. Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,
 19. Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine, pasaport ve vize işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren kurumlara,
 20. Çalışanlarımıza sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,
 21. Müşteri/Üretici memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,
 22. Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 23. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına aktarmaktayız.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

İlgili kişilerin kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerle ve bu şartlara uygun şekilde işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

E. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

F. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No : 0412000447700010
İnternet Adresi : www.gubretas.com.tr
Telefon Numarası : +90 216 468 50 50
E-Posta Adresi : gubretas@gubretas.com.tr
Adres : Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk.
No: 1 Kat: 12-30-31 34732 Kadıköy/İstanbul/Türkiye

GÜBRETAŞ 

TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Şirketimiz Gübretaş veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Mersis No               : 0412000447700010

İnternet Adresi      : www.gubretas.com.tr

Telefon Numarası : +90 216 468 50 50

E-Posta Adresi       : gubretas@gubretas.com.tr

Adres                       : Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk.

No:1 Kat:12-30-31 34732 Kadıköy/İstanbul/TÜRKİYE

 

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.
Görsel ve İşitsel Bilgi Kamera ve ses kaydı, görüntü.
Sigorta Bilgisi Kanunlar çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan sürecin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan bilgiler.
İletişim Bilgisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)
Eğitim Bilgisi Öğrenim durumu, okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması, yabancı dil bilgisi, eğitim ve beceriler, özel kurslar, katılınan seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi.
Sağlık Bilgisi İşe uygun olup olmadığını gösterir sağlık raporu.
Sürücü Belgesi T.C. kimlik numarası, fotoğraf, ad, soyad, kan grubu, kullanılan cihaz-protezler, ehliyet sınıfı, sürücü belgesi fotokopisi.
Banka Hesap Bilgisi IBAN numarası, hesap numarası, çalışılan banka, alınan ücret, kesintiler.
İş Deneyimi Bilgisi Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Mesai Takip Bilgisi İş giriş-çıkış bilgisi, fazla mesai bilgisi, geç gelme/devamsızlık nedeni ve kanıtlayıcı diğer kayıtlar.
Beden ve Vücut Ölçüsü Kıyafet temini için gerekli bilgiler (ayakkabı numarası, vücut ölçüleri vb.)
Diğer Ikametgah belgesi, parmak izi/yüz tanıma bilgisi, adli sicil kaydı, mahkumiyet ve güvenlik tedbiri bilgisi, aile yakını bilgisi, izin formunda belirtilen sebepler,  referans.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da Tarım Kredi Kooperatifleri’ne,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne,
 • Ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne
 • Kurumsal olarak bağlı bulunduğumuz Tarım Kredi Kooperatifleri’ne,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirketimiz tarafından reklam ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi, finansal ve mali tabloların oluşturulması, stratejik planların hazırlanması, gelir-gider/bilanço durumlarının hazırlanması ve takibi, üretim ve işletme için gerekli her türlü hammadde ve donanım temini ve planlanması amacıyla tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,
 • Personele tanımlanacak çeşitli indirim ve imkanlardan yararlanmak amacıyla bu indirim ve imkanı sağlayan kurumlara,
 • Gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi veya araç tedariki amacıyla araç kiralama şirketlerine veya bu yönde hizmet veren diğer şirketlere,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına,
 • Personele özgü telefon hattı çıkartılması ve internet kullanımı amacıyla GSM operatörlerine ve internet sağlayıcılarına,
 • Genel/Özel sigorta, sağlık sigortası ve bireysel emeklilik yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketlerine ve sigorta şirketleri ve acentalara,
 • Personel hakkında geçerli bir hukuki sebebe dayalı olarak referans talep eden banka, finans kuruluşları ve diğer firmalara,
 • Bankacılık-finans işlemleri ve maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına,
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilerle,
 • Yemek kartı çıkarılması amacıyla yemek şirketlerine, restoranlara ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlere,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerimize, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne,
 • Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları, sertifikasyon kuruluşları ve bilgi güvenliği firmalarına,
 • Kullandığımız SAP, CRM, ERP, İOMA, PDKS vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
 • Gerek sözleşmesel gerekse idari yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla gerçek veya tüzel kişiler ile kamusal nitelikteki kurumlara,

aktarım yapabilmekteyiz.

 

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden, tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Gübretaş’ın ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

 

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Şirketimizin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

GÜBRETAŞ

 

BAYİLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz GÜBRETAŞ, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Mersis No : 0412000447700010
İnternet Adresi : www.gubretas.com.tr
Telefon Numarası : +90 216 468 50 50
E-Posta Adresi : gubretas@gubretas.com.tr
Adres : Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk.
No: 1 Kat: 12-30-31 34732 Kadıköy/İstanbul/Türkiye

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

Kimlik, iletişim,  hukuki işlem, finans, mesleki deneyim ve ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorilerindeki kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde GÜBRETAŞ tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Bayilik başvuru ve başvuru kabulü sonrası işlemlerin en doğru şekilde yönetilmesi
 • Ürün ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirme yapılması
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Bayilik sözleşmesinin akdedilmesi süreçlerinin ve sözleşme akdedilmesinden sonra taraf ilişkilerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dahilinde

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuk bürolarına,
 • Banka ve finans kuruluşlarına,
 • Faaliyetin gerçekleşmesi için iş sürecinde yer alan iş ortaklarına, tedarikçilere, hissedarlara,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

aktarılmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, bayilik başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, tedarikçilerimizden, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden, yüklenicilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda GÜBRETAŞ’ın ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla, 6698 sayılı kanunun 5. maddesinde yer alan veri işleme şartlarına dayanarak ve bu şartlara uygun şekilde işlenmektedir.

 

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

 

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Şirketimizin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Genel aydınlatma metnimize http://www.gubretas.com.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

GÜBRETAŞ

 

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. (GÜBRETAŞ)

İŞ BAŞVURUSU GERÇEKLEŞTİRENLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) kapsamında şirketimiz Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (GÜBRETAŞ), veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla sizlerin birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda ise başvuru tarihinden itibaren üç yıl süre ile ileride açılacak uygun pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla saklanacaktır.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, AMAÇLAR, HUKUKİ SEBEP
KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMACI HUKUKİ SEBEP
Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Gerekli hallerde yetkili kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi,

Yönetsel faaliyetlerin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

Faaliyetlerin, ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirilmesi,

İş başvuru sürecinin yürütülmesi,

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ,

İş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Talep ve şikayetlerin takibi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması, yabancı dil bilgisi, eğitim ve beceriler, özel kurslar, seminer ve kurslar

Aday başvuru ve işe alım sürecinin yürütülmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Ücret politikasının yürütülmesi,

Adayın mesleki deneyim, eğitim ve referans kontrollerinin yapılarak, işe alınacak pozisyona uygunluğunun tespiti,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Mesleki Deneyim Bilgisi

İş tecrübesi, mesleki deneyim tarihçesi

Aile Bireyleri

Aile bireylerinin adı, soyadı, meslek, çalıştığı yer, var ise çocuklarının öğrenim durumu

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

Ücret politikasının yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Görsel Bilgi

Fotoğraf, görüntü kaydı

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Sağlık Verisi İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Açık Rıza
İşlem Güvenliği Verisi

IP Adresi, MAC Adresi, İnternet Log Kayıtları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

Talep ve şikayetlerin takibi,

Hukuk işlerinin takibi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Diğer Bilgiler

Askerlik Durum Bilgisi, Referans Bilgisi

Aday başvuru ve işe alım sürecinin yürütülmesi,

Adayın işe alınacak pozisyona uygunluğunun tespiti,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Muafiyet nedeninin sağlık bilgisi olduğu haller için açık rıza

Referans bilgisi için açık rıza

 

KİŞİSEL VERİLERİ NE ŞEKİLDE TOPLUYORUZ?

Adaylara ait kişisel veriler; Şirketimiz ile Aday arasında kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş ve istihdam hizmet sözleşmesinin kurulması, şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimizin korunması sebepleriyle Adayın başvurduğu pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında; aşağıda bulunan kanallar aracılığıyla toplanmaktadır:

 • Şirketimize elden yapılan başvurular,
 • Şirketimize internet ortamından yapılan başvurular,
 • Yüz yüze yaptığımız görüşmeler ve mülakatlar,
 • İş ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla gelen başvurular, formlar, bilgilendirmeler,
 • Referans olarak iletişim bilgileri iletilen kişiler,
 • İnsan Kaynakları desteği aldığımız firmalar,
 • Şirketimiz binası ve tesisleri içerisinde CCTV ile görüntü kaydı alan cihazlar,
 • İnternet ortamında kullandığımız çerezler ve log kayıtları,
 • Çağrı merkezimize yapılan başvurular,
 • Sosyal medya araçları,
 • Yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda yapılan görüşmeler,
 • Ortaklıklarımız, hissedarlarımız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR?

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

 • İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla ilgili tedarikçi, iş ortağı, hissedara,
 • Adayın şirket operasyonuna yatkınlığının tespiti amacıyla referans olarak gösterilen kişilere,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, bağımsız denetim firmalarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,
 • Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin depolanması ve entegrasyonunun sağlanması amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu bulut hizmeti veren şirket, kurum ve kuruluşlara

 

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?

Şirketimiz ile özgeçmişini paylaşmış Adaylarımız, şirketimizin aşağıda belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderecekleri ihtarname ile veya kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru yöntemiyle;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Mersis No : 0412000447700010
İnternet Adresi : www.gubretas.com.tr
Telefon Numarası : +90 216 468 50 50
E-Posta Adresi : gubretas@gubretas.com.tr
Adres : Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk.
No: 1 Kat: 12-30-31 34732 Kadıköy/İstanbul/Türkiye

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. (GÜBRETAŞ)

ETİK BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında şirketimiz GÜBRETAŞ, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kimlik Bilgisi (Adı, Soyadı), İletişim Bilgisi (Telefon, E-Posta, Adres, Cep Telefonu Numarası), Diğer (Görev, Birim, Bağlı Olduğu Üstü, Etik İhlali Konusu)

 

Yukarıdaki tabloda yer almakta olan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir;

 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / etik denetimi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

(KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILACAĞI)

 

 1. başlıkta işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı bir şekilde;

 

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi),
 • Hizmet aldığımız hukuk bürolarına (Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),

 

aktarılmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VERİ İŞLEME ŞARTI/HUKUKİ SEBEBİ
Kimlik Bilgisi (Adı, Soyadı)  

6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İletişim Bilgisi (Telefon, E-Posta, Adres, Cep Telefonu Numarası)
Diğer (Görev, Birim, Üstü, Etik İhlali Konusu)

Kişisel verileriniz, etik ihlali bildirim formu, tedarikçiler ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, ilgili birimlerde yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta ve 6698 sayılı kanunun 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartlarına dayanarak ve bu şartlara uygun şekilde işlenmektedir.

 

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

 

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Şirketimizin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. (GÜBRETAŞ)

STAJ BAŞVURUSU GERÇEKLEŞTİRENLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) kapsamında şirketimiz Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (GÜBRETAŞ), veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla sizlerin birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda ise başvuru tarihinden itibaren bir yıl süre ile ileride açılacak uygun pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla saklanacaktır.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, AMAÇLAR, HUKUKİ SEBEP
KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMACI HUKUKİ SEBEP
Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Gerekli hallerde yetkili kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi,

Yönetsel faaliyetlerin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

Faaliyetlerin, ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirilmesi,

İş başvuru sürecinin yürütülmesi,

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ,

İş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Talep ve şikayetlerin takibi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması, yabancı dil bilgisi, eğitim ve beceriler, özel kurslar, seminer ve kurslar

Aday başvuru ve işe alım sürecinin yürütülmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Ücret politikasının yürütülmesi,

Adayın mesleki deneyim, eğitim ve referans kontrollerinin yapılarak, işe alınacak pozisyona uygunluğunun tespiti,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Mesleki Deneyim Bilgisi

İş tecrübesi, mesleki deneyim tarihçesi

Aile Bireyleri

Aile bireylerinin adı, soyadı, meslek, çalıştığı yer, var ise çocuklarının öğrenim durumu

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

Ücret politikasının yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Görsel Bilgi

Fotoğraf, görüntü kaydı

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Sağlık Verisi İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Açık Rıza
İşlem Güvenliği Verisi

IP Adresi, MAC Adresi, İnternet Log Kayıtları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

Talep ve şikayetlerin takibi,

Hukuk işlerinin takibi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Diğer Bilgiler

Askerlik Durum Bilgisi, Referans Bilgisi

Aday başvuru ve işe alım sürecinin yürütülmesi,

Adayın işe alınacak pozisyona uygunluğunun tespiti,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Muafiyet nedeninin sağlık bilgisi olduğu haller için açık rıza

Referans bilgisi için açık rıza

 

KİŞİSEL VERİLERİ NE ŞEKİLDE TOPLUYORUZ?

Adaylara ait kişisel veriler; Şirketimiz ile Aday arasında kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş ve istihdam hizmet sözleşmesinin kurulması, şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimizin korunması sebepleriyle Adayın başvurduğu pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında; aşağıda bulunan kanallar aracılığıyla toplanmaktadır:

 • Şirketimize elden yapılan başvurular,
 • Şirketimize internet ortamından yapılan başvurular,
 • Yüz yüze yaptığımız görüşmeler ve mülakatlar,
 • İş ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla gelen başvurular, formlar, bilgilendirmeler,
 • Referans olarak iletişim bilgileri iletilen kişiler,
 • İnsan Kaynakları desteği aldığımız firmalar,
 • Şirketimiz binası ve tesisleri içerisinde CCTV ile görüntü kaydı alan cihazlar,
 • İnternet ortamında kullandığımız çerezler ve log kayıtları,
 • Çağrı merkezimize yapılan başvurular,
 • Sosyal medya araçları,
 • Yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda yapılan görüşmeler,
 • Ortaklıklarımız, hissedarlarımız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR?

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

 • İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla ilgili tedarikçi, iş ortağı, hissedara,
 • Adayın şirket operasyonuna yatkınlığının tespiti amacıyla referans olarak gösterilen kişilere,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, bağımsız denetim firmalarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,
 • Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin depolanması ve entegrasyonunun sağlanması amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu bulut hizmeti veren şirket, kurum ve kuruluşlara

 

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?

Şirketimiz ile özgeçmişini paylaşmış Adaylarımız, şirketimizin aşağıda belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderecekleri ihtarname ile veya kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru yöntemiyle;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

Mersis No                   : 0412000447700010

İnternet Adresi        : www.gubretas.com.tr

Telefon Numarası   : +90 216 468 50 50

E-Posta Adresi          : gubretas@gubretas.com.tr

Adres                           : Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Kat:12-30-31 34732 Kadıköy/İstanbul/TÜRKİYE