Gübre Fabrikaları T.A.Ş.`den hissedarlara 50,1 milyon TL temettü dağıtımı