TÜMÜ

İHALE DUYURUSU: İskenderun Liman Tesisleri Saha Betonu ve Yükleme Rampası Yapımı

10 Ağustos 2017
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. (GÜBRETAŞ) İskenderun Liman Tesisleri Saha Betonu ve Yükleme Rampası Yapım İşi, teklif toplama usulü ile ihale edilecektir.

İşin Tanımı: Oluşturulmuş olan projenin uygulamada değişiklik gösterebilir olması ön kabulü ile, yaklaşık 8500 m²’den oluşan saha betonu ve yükleme rampasının inşaat işi ile ilgili olarak; İskenderun Liman Tesisleri Açık Stok Sahası Oluşturulması, Yükleme Rampası İnşaası ile Demiryolu Hat Araları ve Hat İçi Bölgelerinin Ray Kotu Seviyesinde Beton İmalatı.

 

Sözkonusu ihaleye ait şartlar:

1) İhaleye katılmak isteyenler, 500 TL (Beşyüz Türk Lirası) şartname bedelini şirketimizin TR31 0001 0017 9537 4621 3156 23 IBAN numaralı banka hesabına yatırarak, şartnameyi GÜBRETAŞ Satınalma Müdürlüğü’nden 14.08.2017 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar e-posta ile talep edebilirler.

İstekliler şartnameyi aldıktan sonra ihaleye katılıp katılmamakta serbesttirler. Ancak ihaleye katılmama durumunda şartname bedelinin iadesini talep edemezler.

 

2) İhaleye Katılma Şartları ile İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

2.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Bildirim için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) İhale tarihinden en fazla 30 (otuz) gün önce alınmış geçerli ve isteklinin tabi olduğu mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası belgesi,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

f) İhale ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyan vergi borcu olmadığına dair ve ihale ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyan SGK prim borcu olmadığına dair belgeler.

 

2.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken şartlar ise şunlardır:

a) İhale tarihinden geriye doğru 3 yıllık vergi levhaları,

b) Yaptığı işlerle ilgili iş bitirme belgesi (en az vermiş oldukları fiyat teklifi kadar),

c) Kurumlar Vergisi beyannamesi,

d) Bankadan alınacak kredi durumunu gösterir belge,

e) Varsa bağımsız denetim raporu,

f) Vergi borcu ve sigorta prim borcu olup olmadığını gösterir belge,

 

3) Teklifler, en geç 18.08.2017 Cuma günü saat 12:00’ye kadar GÜBRETAŞ Satınalma Müdürlüğü’nün  satinalma@gubretas.com.tr e-postaadresine gönderilecektir.

4) Verilen teklifler GÜBRETAŞ Satınalma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

5) İhaleyi kazanan firmadan, sözleşme aşamasında sözleşme bedelinin %10’u oranında kesin teminat mektubu talep edilecektir.

6) GÜBRETAŞ, kamu ve devlet ihale mevzuatına ve benzeri mevzuata tabi değildir. Bu nedenle, işe ilişkin sözleşmenin imzalanmasına kadar her aşamada; ihale yapıp yapmama, ihaleyi erteleme ya da iptal etme, herhangi bir teklif sahibi ile sözleşme imzalayıp imzalamama, ihale konusu işi verip vermeme, dilediği zaman sözleşmeye davetten vazgeçme hususlarında kısmen ya da tamamen serbestçe karar verebilecektir. Bu durumda teklif sahipleri herhangi bir nedenle zarar, ziyan, masraf, tazminat vb. hak ve alacak talebinde bulunamazlar.

7) İhale ile ilgili detaylı bilgi satinalma@gubretas.com.tr e-posta adresinden veya (0216) 468 50 54 numaralı telefondan talep edilebilir.